Model No. KT-06R、KT-062R、KT-06D、KT-06N、KT-06P

 • KT-06R
  特性:5 ~ 120V DC/AC,100mA,10W。
 • KT-062R
  特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。
 • KT-06D
  特性:10 ~ 28V DC,4 ~ 40mA,1.1W。
 • KT-06N
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-06P
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-06DE
  特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。
 • KT-06NE
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-06PE
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。

規格表

型號 KT-06R KT-062R KT-06D KT-06DE KT-06N KT-06NE KT-06P KT-06PE
開關邏輯 SPST ???/td> SPST ???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td> 電子式無接點,???/td>
輸出接點型式 有接點 有接點 無接點 無接點 無接點 NPN 型 無接點 NPN 型 無接點 PNP 型 無接點 PNP 型
使用電壓范圍 5 ~ 120V DC/AC 5 ~ 240V DC/AC 10 ~ 28V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC
最大開關電流 100mA max. 100mA max. 4 ~ 40mA max. 50mA max. 200mA max. 200mA max. 200mA max. 200mA max.
接點容量 10W max. 10W max. 1.1W max. 1.5W max. 6W max. 6W max. 6W max. 6W max.
消費電流 - - - - [email protected] DC max. [email protected] DC max. [email protected] DC max. [email protected] DC max.
內部電壓降 3.5V max. 3.5V max. 3.5V max. 3.7V max. [email protected] max. [email protected] max. [email protected] max. [email protected] max.
指示燈顏色 紅色 LED 綠色 LED 紅色 LED 紅色 LED 紅色 LED 紅色 LED 綠色 LED 綠色 LED
電線 ?2.6, 2C, PU ?2.6, 2C, PU ?2.6, 2C, PU ?2.6, 2C, PU ?2.6, 3C, PU ?2.6, 3C, PU ?2.6, 3C, PU ?2.6, 3C, PU
最大切換工作頻率 200Hz 200Hz 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max.
感應磁場強度 70 高斯 70 高斯 40 高斯 40 ~ 1000 高斯 40 高斯 40 ~ 1000 高斯 40 高斯 40 ~ 1000 高斯

如欲了解更多最新產品信息,歡迎至“ 影片專區 ”頻道觀看更多影片介紹 ...